European Society of Toxicologic Pathology (ESTP)
    European Society of Toxicologic Pathology
Guess What! – ESTP Case #8, Fig. 8a
Case #8, Fig. 8a
Case #8, Fig. 8a: H&E, x200